Пространно житие на св. Иван Рилски

Св. Патриарх Евтимий

 

Св. Иван Рилски
         Св. Иван Рилски
           (ок. 876-946)

 

:: Бележки относно творбата на св. патриарх Евтимий

:: Пространно житие на св. Иван Рилски Св. Патриарх Евтимий

 

 

Бележки относно творбата на св. патриарх Евтимий

Житието на св. Иван Рилски от св. Патриарх Евтимий е художествена кулминация на агиографската традиция, интерпретираща живота и духовните подвизи на легендарния български отшелник. То е и една от най-популярните творби на последния търновски патриарх, разпространена широко в балкански кирилски ръкописи, а след 1671 - и в Русия чрез една късна и значително преработена редакция, издадена в Киево-Печерската лавра.

Когато пише своето Житие, св. патриарх Евтимий има подръка няколко литературни произведения, създадени от неговите предшественици. С византийската традиция го свързва Житието на св. Иван Рилски от Георги Скилица, а с българската - Народното житие и Първото проложно житие. Използувайки тези три произведения, св. патриарх Евтимий изгражда една житийна творба с панегирични и риторични елементи.

Известно е, че при създаването на житието св. Евтимий се отнася твърде грижливо към своите източници. Исихастката му непримиримост към недостатъчно съвършените в художествено отношение или към съмнителните в догматично отношение текстове го тласка да събира и съпоставя своите извори. Някои от тях той отхвърля като неприемливи, но повечето използва. Изложението му е изградено върху двете пространни жития (Народното житие и Житието, написало от Георги Скилица), а от Проложното житие той използува разказа за съдбата на мощите.

Особеностите на житието като литературен плод на Евтимиевата концепция за изображението на съвършен отшелник изпъкват най-вече при съпоставката с Житието от Скилица. Етикетната представа на Георги Скилица не излиза от рамките на многовековния византийски агиографски канон. Идеализацията на героя се постига не само с подходящия подбор на черти и "жестове", но и с многобройни цитати, съпоставка със старозаветни герои и с други тропи, възхождащи кьм утвърдени символи от Стария и Новия завет. Голямо число от тях ще срещнем и у св. патриарх Евтимий. Те принадлежат изобщо към постоянния фонд* на агиографската стилистика.

Св. патриарх Евтимий не променя етикетните представи на своя предшественик, но ги обогатява съобразно идейно-художествените принципи на изображение, които той следва. В интерпретацията на св. патриарх Евтимий св. Иван Рилски е много близък до героите на съвременните на Търновския първопрестолник исихастки писатели - св. Григорий Палама, Калист, Филотей и др. Без да пренебрегва деянията на героя, авторът акцентира върху вътрешното озарение, върху чувствата на св. Иван Рилски, свързани с богопознанието. Затова и цитатите и съпоставките у св. Евтимий са преди всичко емоционална оценка, целяща да разкрие с най-голяма сила на художественото внушение вътрешния стремеж на светеца кьм Бога и душевната му извисеност. Често пъти един и същи епизод звучи различно у двамата автори независимо от общността на сюжета и дори на използуваните топоси.

С написването на житието св.патриарх Евтимий си поставя определени назидателни и патриотични цели. За родолюбивата насоченост на творбата си той използува сажетно градиво от Народното житие и обръща особено внимание върху отношенията между българския отшелник и цар Петър. Скромният отшелник, излязъл от света, се връща отново към проблемите на светското устройство по същия начин, както и исихастът, възпитан в идеята на мистичното и безмълвно озарение, се връща към света, за да оглави църквата и да стане ръководител на хората. Според св. Евтимий този път е естествен и оправдан; той самият е минал по него. В житието инициативата за намесата на св. Иван Рилски в обществения живот е като че ли въпреки желанието на отшелника (нали той остава в пустинята, а светът идва при него!), но всъщност активната страна на тази намеса е все пак св. Иван Рилски. Религиозната ревност на царя, която го довежда в дебрите на Рила и го подтиква да изпрати умилително послание до светеца, е особено благодатна тема за св. патриарх Евтимий. Тя му дава възможност да разкрие в най-непосред-ствена форма своите възгледи за идеален духовен наставник и за идеален владетел. За св. Евтимий е характерна свободната промяна на етикетното поведение на героя в зависимост от тенденцията на разказа. Скромният отшелник, който според Народното житие предава устно на царя своята благословия и напътствие, в житието на св. Евтимий се оказва отлично ерудиран. Той съставя послание, изпълнено с патриаршеско достойнство, и без да заема някакво място в църковната йерархия, за­щищава позициите на официалната църковна власт. Двете послания, разменени между цар Петър и св. Иван Рилски, са образец на послание от XIV век.

От Проложното житие св. Патриарх Евтимий използва разказа за пренасяне на мощите. Той заимствува не само фактическия материал, но и последователността на изложението, като го подхвърля на цялост­на преработка, засягаща отчасти идейни моменти, но в много по-голяма-степен, засягаща стила на краткия проложен разказ.

Както вече казах, творбата е разпространена в ръкописната традиция на България, Сърбия, Молдова и Влашко. Най-старият известен засега препис се намира в т. нар. Зографски сборник, за който може да се предполага, че е възникнал изпод перото на Евтимиеви съратници. По този препис Йордан Иванов обнародва три пъти текста на Житието (вж. посоч. библ.).

Творбата е позната в две редакции. Първата, към която спада текстът на Зографския препис, и всички останали преписи, в които не е поместен и разказът за пренасяне на мощите на Иван Рилски от Търново в Рила (т. нар. Рилска повест от Владислав Граматик), се отличава по отсъствието на последната фраза за чудесата, ставащи пред мощите на Иван Рилски и на цялата финална молитва, така както тя е предадена в изданието на Е. Калужняцки. В своето издание Е. Калужняцки обнародва фактически един своден текст от недостигнал до нас ръкопис от XV в., български по правопис, но вероятно - молдавски по-произход, и един молдавски препис от 1439 година. Отсъствието на първия (фрагментарен) препис прави текстологическите изводи на Калужняцки несигурни. Частите, отсъствуващи от първата редакция, са фактически точен препис на съответните пасажи от Проложното житие, така че биха могли да са прибавени и по-късно, по нареждане на св. Патриарх Евтимий при преписването на текста. С една дума и двете редакции вероятно са авторски (по въпроса вж. Кл. Иванова. Текстологически проблеми в житийно-панегиричното наследство на Патриарх Евтимий Търновски. - В: Зборник радова са Меħународног научног скупа Текстологjа средњовековних jужнословенских књижевности, књ. Х. Одељење jезика и књижевности, књ. 2, Београд, 1981, с. 307-319; Литературни и текстологически наблюдения върху Житието на св. Иван Рилски от св. Патриарх Евтимий. - В: Известия па Църковноисторическия и архивен институт. С., 1985, т. III, с. 145-161).

Досега са известни 14 преписа от тази първа редакция, един, и то непълен, от редакцията с молитвата и 7 преписа от житието с прибавката на Владислав Граматик.

Издания:
Е. Kałužniacki, Werke, р. LI-LXV (своден текст от ръкопис от XV в. от личната библиотека на Калужняцки и ръкопис от 1439 г.);
Й. Иванов. БСМ 1; БСМ 2, с. 369-383; Жития, с. 59-73.

Преводи:
В. Сл. Киселков. Свети Иван Рилски, с. 38-60;
Ив. Гошев. Трите най-стари пространни жития на Иван Рилски. - ГСУ/БФ, т. 25 (1948).

Поместеният тук превод е направен от Кл. Иванова по изданието на Й. Иванов и по преписа от Зографския сборник.

 

 

Пространно житие на св. Иван Рилски

Св. Патриарх Евтимий († ок. 1402/1405 година)

Подобаващо прочее някой би ни похулил, че сме не само леностни и нерадиви за доброто, но и скъперници спрямо приобщаването на единоплеменниците [си] към доброто, ако бихме отминали с мълчание житието на блажения Иван и не бихме [го] поднесли с всяческо старание написано от нас, доколкото можем, като образополагащ образец на желаещите доброто и за ревнителите на добродетелта, щом и така ползата стига до нас преди [да стигне до] другите. След като има в изобилие подражатели, понеже в него са събрани всички добродетели, все пак може да принесе и немалка полза [дори] на невникващите. Защото подобно житие ще бъде достатъчно, за да въздигне не само тези, които с много труд вървят по стъпките на оногова великия, до подобна слава на приближилите се към Бога, но да принесе значителен успех и за тези, които в малка [степен] са подражавали на неговия живот. А не само това, но и за ония, които просто са слушали, [ако слухът им не остава] безучастен, ще бъде основание за полза. Защото и само чутото [дори] може да влее капка по капка своята любов в душите на слушащите и, запазено от паметта, да бъде сякаш някакво жило, та постепенно да ги подбужда към подражание.

Понеже душевната храна се поднася и на едните, и на другите - на повествуващите, както е известно, и на слушащите, - подобно житие ще стане и лек за спасение, и Бог ще се прослави чрез него. Мисля, че и едните, и другите имат еднаква нужда и стремеж: за едните прочее - да не пропускат ни най-малко [от разказа за] полезното, и за другите - безразделно да го следват, но най-вече и заедните, и за другите - да се стремят към подражание.

Пренеразумно ще бъде, прочее, щото ние винаги да промишляваме за веществената и преходна телесна храна, сякаш тя направлява най-силното ни старание; все повече и свръхмярка да я приемаме, съблазнили се към храната, а за нетленната и непресъхващата, и душеполезната и вечнопребъдващата [храна] поне малко да нямаме грижа, пренебрегвайки своята душа, топяща се от божествен глад.

    1. Думата "кир" е заличена вероятно от по-късен читател, но есе пак се чете достатъчно ясно.
2. Има се предвид библейският Оза, който дръзнал да протегне ръце и да придържи падащия свещен ковчег, поради което умрял, поразен от Божия гняв. Срв. 1Парал. 13:9-II
 

Ето вече, щом полагаме началото на повестта за оногова, нека прочее да бъде призована самата негова благодат, що той искрено от Бога прие изобилно, та от незнание да не погрешим онова, което търсим, като докосваме с разтворени ръце свещените неща, както се казва2, и още повече - като разказваме за неговите достойнства, да не ощетим ни най-малко слушателите, отминавайки ползата от по-добрите.

Ако прочее този пребожествен мъж поне малко би вниквал с ума си в долните и тленните неща или би се грижил за нещо земно, бързо щяхме да отминем паметта му и да я отпратим към дълбините на забравата. Но понеже той, оставил долу всичко гореспоменато, вникваше в Горното отечество, в свободното, безпечалното и твърдото, и по всякакъв начин се стремеше да постигне общия Отец и Създател, затова и ние трябва да разкажем поне отчасти за него.

Нещата, отнасящи се до него, които нашите предшественици написаха някак неумело и грубо, тях ние усърдно се постарахме да разкажем изискано, както подобава, знаейки твърдо, че повестта за отеца има свойството да весели душите на отцелюбците и да ги тласка към по-гореща ревност.

Св. Иван Рилски

Родителите на този блажения бяха благочестиви във всичко, българи по род, родени и израснали в селото, наречено Скрино, намиращо се в Средечка област. А този Средец е в европейските предели, един от славните и забележителни градове. Докато те прочее пребиваваха в това село, благочестиви по живот, милостиви по нрав, станаха родители на две отрочета; едно от тях е този дивен Иван. Добре възпитан от своите родители, той живееше, подчинявайки им се във всичко и отдавайки им нужната почит.

   

З-4. Този израз липсва в Зографския препис

5. Пс. 1:3

6. По Мат. 22:21

7. 2Кор. 2:6

8. По Бит. 12:1

9. Пс. 41:2

10. Според Стария завет Давид, излизайки на единоборство с Голиат, бил въоръжен само с прашка и камъни

11. По Еф. 6:14-17

12. По Гал. 5:24

13. Пс. 54:8-9

14. 1Тим. 2:8

15. Пс. 72:22-23

 

Когато измина немалко време и родителите му умряха, той пребиваваше винаги в страх от Господа, без да се откъсва от църквата, като изслушваше божествените слова и свещените учения,3 с пост и молитви благоугаждаше на Господа и беше всецяло запленен в божията любов, сякаш един от серафимите, горящ духом към Господа, своя Бог; и даваше плод, наистина стократен4, сякаш дърво, засадено при водни извори6.

Някои пък, обхванати от завист, понеже се леняха за доброто, го обсипваха с обиди и укори, наричайки го лицемер и съвсем негоден за мирски живот. Понеже беше в такова положение, той измисли добро решение: каквото му принадлежеше, разпредели в ръцете на бедните, предаде кесаревото кесарю, та да може без отлагане да даде божието Богу."

А Бог, казал, щото от мрака да възсияе светлина7, казал някога и на Аврам: "Излез от своята земя и от своя род и иди в земята, която аз ще ти посоча",8 се явява по същия начин и на тогова, говорейки му не по-маловажни от ония думи, като му показа и мястото, където ще може да Му благоугажда. Щом прочее се събуди от сън и разбра силата на видението, разпали се както елен за водни извори9, въоръжи се, както Давид срещу мисления Голиат, взе, според древната повест, три камъка10, сиреч: вярата, надеждата и любовта, облече се в бронята на правдата; налага си и шлема на спасението11 - божествения покров, отрязва си косите заедно със страстите и пехотите.12

Като отиде в манастир и остана там известно време заради обучението, той оставя пръстта на земните и от пепел [сътворените хора]. Напуска света и владетеля на света, без да вземе нищо освен една кожена дреха. Отиде в посочената му планина и, направил малка колиба от клони, остана да живее там, измъчвайки тялото си с пост и бдение, като пееше заедно с Давид: "Ето, отдалечих се, бягайки, заселих се в пустинята и очаквах Бога, който ме спасява от малодушие и буря",13 като въздигаше преподобните си ръце без гняв и смущение14, без да има за храна нищо, освен тревното биле, що земята има свойството да ражда за животните и водата, що изворите обилно изливат. Той възгласяваше: "Добиче бях пред Тебе. И аз съм с Тебе навеки!".15

Кой прочее ще може да разкаже подвизите му, които извършваше тогава? Защото той дори самата онази пустинна трева не ядеше до насита, но твърде малко и оскъдно и след залез слънце; така и водата - само колкото да разхлади вътрешностите си. И още - кой ще разкрие достойно неговия поток от сълзи, а също и всенощните бдения и коленопреклонения? Многократно бесовете идваха, преобразявайки се под образите на различни зверове, понеже искаха да го изплашат и изгонят. Но доблестният оставаше непоколебим пред техните измами, сякаш някаква твърда скала, разбиваща и отблъскваща налетелите срещу нея вълни, или по-точно сякаш диамант не биваше повреден от никакво желязо.

     
 

Когато измина немалко време, той преминава оттук в друго място, където намери пещера, твърде тъмна и мрачна. Там се засели, като прибавяше подвизи към подвизите и към желанието - желание, изпълняше сякаш трудолюбива пчела медените пити и ги скътваше в сърдечната съкровищница. .Докато той живееше така, синът на брат му, укривайки се от баща и майка, дойде в пустинята, където пребиваваше преподобният, и с много мъка едва успя да го намери. Блаженият, видял го отдалече да идва, мислеше, че е привидение, и се отдаде на молитва. Щом дойде, паднал ничком, молеше да получи благословение. А [отецът], повярвал, че е истински, а не привидение, като го удостои с благослов, питаше за причината на идването. Той пък съобщава на мъжа всичко за себе си и веднага бива приет от него. Името му беше Лука. Преподобният, като гледаше, че той е с него, сякаш някой кедър, извисяващ се в Ливан16, отправяше към Бога благодарствени песни, повтаряйки непрекъснато изреченото: "Незлобивите и праведните се присъединяваха към мене".17 И беше с него в пустинята като агне незлобиво, което истинският пастир пасе, сякаш втори Авел или Исаак, във всичко подражаващ на Предтечата, отгледан от младенчество в пустинята.

Но какво? Този, който някога получи в наследство да бъде Деница, а днес - поради гордост - Тъма, който пожела да унищожи земята и морето, който отвори уста срещу небесата, който каза: "Ще поставя своя престол на облаците и ще бъда подобен на всевишния",18 гордият и велеречив враг, като не можеше да търпи добродетелите и подвизите на мъжа, изпълни се със завист, зачена болест и роди беззаконие.19 Отива той прочее при родния брат на светеца в образа на някакъв познат, намира го обхванат от печал и жилен от стрелите на природата, объркан поради загубата на отрока и му изрича такива речи: "Лишилият твоята старост от опори и твоя дом от наследник, и твоето семе от плод, и майчината утроба и твоето лоно от дете, Иван е, твоят брат! Защото той насам дойде през нощта и като взе твоето отроче, държи го при себе си. Ако не отидеш веднага и не го вземеш, то ще стане сладка храна за зверовете. А ти, ако го не потърсиш усърдно, ще се превърнеш в чедоубийца! Иди прочее, иди, друже, и ще ти покажа мястото, и ти, отивайки веднага, вземи плода на семето си".

   

16. По Пс. 91:13

17. Пс. 24:21

18. Представата за падналия ангел Деница се основава върху текст от пророк Исая (14:12-15): "Как падна ти от небето, Денице, сине на зората… А в сърцето си думаше: ще възляза на небето, ще издигна престола си по-горе от божиите звезди"…

19. Пс. 7:15

20. "Какогер" (от гръцки) означава буквално "лош старец", противоположно на "калогер", т. е. добър старец.
21. Пс. 37:14
22. Пс. 49:15
23. Пс. 85:17
24. По Мат. 19:14

 

Щом той чу това, облече се в ненавистта сякаш в риза и облакът на гнева го обгърна, и какво ли не говори, и какво ли не стори срещу неповинния? А дяволът, като го взе, водеше го в пустинята и го разпалваше да оскърбява мъжа. И когато приближиха мястото, веднага си тръгна, показвайки му отдалече пещерата. Оня пък, след като отиде на посоченото място, намира светеца. И какво ли не направи тогава срещу него, обсипвайки го с хули и укори, наричайки го "какогер"20, измамник и съвсем недостоен да съществува в света; и грабвайки срещу него дървета и камъни, канеше се на всяка цена да го убие.

Но какво стори кроткият ученик на кроткия владика? Той стоеше мълчащ и нищо никак неговорещ, в ума си реченото пазещ: "Аз съм като глух, нечуващ и като ням, устата си не-отварящ!"21 Грабнал с гняв и крясък отрока - о, умилен детски вик! - [бащата] вървеше към света, към света - скверна блудница, към майката на нечистотата и всякаква сквернота; откъсна го от божията планина, планината тучна, планината, за която Бог благоволи [детето] да живее в нея.

Щом блаженият видя това и разбра, че то е дяволско коварство, обгръща го облак от печал и облян в сълзи, пада ничком, молейки се и говорейки: "Господи, който си казал: "Призови Ме в деня на твоята печал и ще те избавя",22 избави ме сега, Владико, погледни към мен с милосърдния Си взор и отгони скръбта на моето сърце, и направи с мене знамение за добро23, защото Си благословен във вековете, амин!" И след молитвата седеше, скърбящ и тъгуващ за загубата на отрока, понеже се боеше да не би, след като бъде отведен в света, той да се оплете в житейските грижи.

Но какво прави Бог, който е заповядал да се оставят децата да идват при Него? Говори и тук на бащата на отрока, макар и не с думи, но с дела: "Остави детето да дойде при Мене и не му пречи, понеже за такива е Царството небесно".24 Докато той вървеше по пътя, змия ухапа отрока и веднага смъртта го прие с кротки длани. Когато бащата на детето видя това, не знаеше какво да направи, обаче връщайки се при преподобния със срам и едновременно с горест му разказва случилото се по пътя. А той му заповяда да го погребе и да отиде в дома си, което и стори. Като прослави прочее преподобният Бога много за това, живееше без печал.

 

   

25. Пс. 117:12

26. Мат. 10:23

27. Сравнението между св. Иван Рилски и старозаветния отец Авраам прераства в антитеза, насочена да подчертае духовното предимство на св. Иван. Според Битие 18:1-15 Авраам посрещнал гостолюбиво в Мамре трима ангели, от които получава пророчество за раждането на Исаак. Старозаветната Троица е считана за прообраз на Новозаветната Троица, която св. Иван Рилски носи непрекъснато в сърцето си. При св. Евтимий вместо Мамрийски дъб, (под който Авраам е посрещнал Старозаветната Троица), е употребено "Амврийски дъб".

28. При бягството на евреите от Египет (срв. Изход 16:13-15).
29. По 2Кор. 4:6 и 1Кор. 4:5

30. Мат. 5:14

31. Фил. 3:20

32-33. Текстът липсва в Зографския препис. Използвам изданието на Калужняцки.

 

[Преподобният] прекара там в пещерата 12 години, без да има никакъв телесен покой, прибавяйки към подвизите подвизи и към мъките - мъки. Дяволът пък, като виждаше това, не преставаше всякак да го измъчва, понякога с униние, понякога с леност; когато може - със страхове, а многократно също и с призраци. Но, диамант по душа, Иван никак не биваше пленен от неговите лукавства, пеейки: "Наобиколиха ме сякаш пчели питата и се разпалиха сякаш огън в тръни; и с името Господне им се противих".25

След доста много дни вселукавият взима със себе си дружина от бесове под образа на разбойници и нахвърлили се жестоко срещу светеца, биха го немилосърдно. И блъскайки, и влачейки го, изгониха го от мястото, като му забраниха по никакъв начин да не смее да се приближи там. Той пък и в това се подчини на гласа на своя Владика, Който повелява: "Ако ви гонят от този град, бягайте в друг"26, и преминава не от град в град, а от пустинята отива в друго място на немалко разстояние; и там, намерил като оня древен Авраам огромен дъб, заселва се в него. Но Авраам прочее, щом угости великолепно Троицата под Мамрийския дъб, отпраща я, а този тук, като я прие мислено, носеше в себе си самия жив Бог, почитан в Троицата,27 без никак да се предава на униние, но придържайки се крепко към своя първоначален начин на живот.

Но какво прави оня, който прави всичко да бъде за полза? Както някога в пустинята направи да завали манна за хората28 и благодат изпълни гладуващите, по същия начин прави и тук. Защото той заповяда на земята да народи сланутък за прехрана на светеца. И той живееше, хранейки се с него, успокоявайки малко телесната немощ и утолявайки глада на стомаха, като придобиваше все повече сила, възземаше се сърдечно, изливаше извори от сълзи, напояваше браздите душевни и правеше да цъфтят добродетелни класове.

А Бог, който казва от тъмата да засияе светлина и прави видими тайните на тъмата,29 не поиска за дълго да бъде скрит градът, стоящ на върха на планината,30 но благоволи да изяви неговата добродетел. Понеже там някъде наблизо пасяха пастири, както ония, що бяха някога при раждането на моя Христос, овцете, както добропослушно си стояха около пасбището, отведнъж, като се засилиха, побягнаха не по някакъв привичен път, но съвсем без посока, по пусти и стръмни, и необичайни места. И щом дойдоха до мястото, където бе преподобният, спряха. А пастирите, както тичаха след [тях] и не можеха да ги спрат, идват и те, където спряха овцете и като видяха светеца, учудиха се: "Кой и откъде си и как дойде насам - питаха, - откъде е домът и отечеството ти?"

"Моят дом, според апостола, е на Небесата, откъдето чакам Спасителя31 - отговаряше той, - а отечеството - Горният Йерусалим, а кое отечество или град ме отгледа тук не вам е [дадено] да знаете. Обаче, щом сте се оказали тук, редно е да ви нахраня с храната на пустинята". И им заповяда да вземат от израсналия там сланутък. Те пък, взели си, ядоха до насита. И когато бяха пуснати да си вървят, някой си от тях отиде, та тайно наскуба доста сланутък; и радостно бързаше след другарите си. И щом ги стигна и им показа направеното, те се събраха и го разграбиха от ръцете му. И когато започнаха да разтварят шушулките на зърната, не намериха нищо. И веднага разкаяни се върнаха и разказаха на блажения, молейки прошка за извършеното. Той им даде прошка, като рече: "Така, о чеда, благоволи всесилният Бог, щото тука да израстват и тука да се използуват". А те, преизпълнени от чудото, отиват по домовете си, хвалейки и славейки Бога за всички неща, що видяха и чуха,32 и разказвайки по цялата онази област и по околностите.33

 

   

34. Около 200 м.

35. Рим. 4:17
36. Лк. 17:10

 

Някои от христолюбците пожелаха да отидат при светеца и да получат благослов от него. Един мъж, от дълги години измъчван жестоко от нечист дух, като ги видя да отиват, вървеше след тях, понеже искаше да се избави от болестта. И щом приближиха на едно поприще34 от светеца, веднага нечистият дух го разтърси и като падна, търкаляше се, викайки и говорейки: "Огън ме изгаря и не мога да вървя напред!" Те пък го вързаха и го влачеха насила и паднали на земята, молеха да получат благословията. Като изпълни молбата, [светецът] питаше за причината на идването. След като разказаха за себе си, те съобщават и за бесноватия, коленичат и молят да го избави от болестта. Но Иван, който никак не се надяваше на себе си, но на Бога, оживяващ мъртвите и назоваващ несъществуващото сякаш съществуващо35, говореше: "Не е в нашите възможности тази работа, чеда, не е в нашите възможности, но за единия Бог е възможно да прогонва бесовете. Защото и ние сме човеци, подобострастни вам, и от същата немощ обладани!" В това той следваше гласа на Владиката, който постановлява: "Когато извършите нещата, що са ви заповядани, казвайте: "Непотребни раби сме".36 Те пък чрезмерно настояваха, молейки се. Понеже видя прочее, че прилежно настояват и неспирно го принуждават, облян в сълзи, падна на земята, като въздъхна от все сърце и рече:

   

37. Йезек. 18:32; 2 Петр. 3:9

 

"Боже, комуто се кланяме в светата Троица, сътворил всичко видимо и невидимо, от Когото всичко се бои и трепери, помилуй Своето творение! И не заради нашата правдивост, но заради Твоята благост и Твоята щедрост не оставяй този човек дълго да бъде измъчван! Не съм достоен, Блажени, да произнасям Твоето пресвето име с нечистите си и осквернени устни, обаче на Твоята благост се надявам, Тебе на помощ призовавам, защото Сам Ти с клетва Си обещал чрез устата на Своите раби пророците да не искаш смъртта на грешника!37
Поради това всички коленичим пред Тебе и молби отправяме, чуй ни от светото Си небе, защото Си благословен во веки, амин!
"

Щом той се помоли така, веднага бесът излезе от човека и беше напълно здрав, и славеше и възхваляваше Бога. Тези, които бяха с него, когато видяха това, обхванати бяха от ужас, и получиха още по-голяма вяра в светеца, и молеха го да живеят с него. Но той не разреши. Като ги поучи грижливо и ги нагости добре от сланутъка, що беше там, отпрати ги по домовете им и при това им забрани да не смеят да дойдат при него. А те, връщайки се по домовете си, бяха съпътствувани и добросъпро-вождани от оня, който преди това беше бесноват.

Оттогава, тъй като славата за него се разнесе по цялата оная област, всички възхваляваха Бога, а спрямо [светеца] питаеха голяма любов и ревност.

 

   

38. Пс. 72:28
39. Мойсей

40. Тук думата "скрижали" се употребява първо в смисъл на "заповеди", т. е. на написания текст, а след това - и в смисъл на самия материал - каменните плочи.

41. По 2 Кор. 3:3
42. Пс. 41:6

43. Пс. 103:32

44. Пс. 77:25

 

А доблестният Иван, щом узна ставащото, вдигна се, та си отиде оттам, понеже се боеше, а още повече - ненавиждаше всецяло славата човешка, но залягаше за божествената и сладостно възгласяше: "За мене е добре към Бога да се присъединявам и върху Господа своето упование да възлагам!" 38 И намерил прочее твърде висока скала, веднага се възкачва както някога боговидецът39 на Синайската [планина], възхожда в не-възходимия мрак на боговидението, приема и той богонаписаните скрижали,40 при това не на скрижали каменни, но на скрижали сърдечни,41 като мокри със сълзи скалата и с всенощни бдения и въздишки стократно умножава мъките, сам със Самия беседва, с леки крила към небесата се въззема, нощния мраз изтърпява и дневната жега. Незадрямващото око, виждайки го така доблестно да търпи, даваше му невидимо сила и най-вече - твърдост!

Дяволът, ненавистник на доброто, не изтърпя за дълго толкова голямата доблест на мъжа, но като взема със себе си легион бесове, нахвърлиха се жестоко срещу светеца; какво ли не правеха и какво ли не вършеха, биейки, блъскайки и влачейки; и веднага си отиват, щом го хвърлят от скалата, понеже смятат, че той е окончателно мъртъв и никак не ще оживее.

Св. Йоан Рилски и св. цар Петър, гравюраСлед като доблестният Иван остана прочее да лежи там дълго време и с мъка дойде на себе си, стенейки и преизнемогвайки, той тъжеше и си говореше: "Защо си прескръбна, душо моя, защо ме смущаваш? Уповавай се на Бога, понеже нему се изповядвам, спасение за лицето ми и Бог мой!" И като стана, изкачваше се пак върху скалата и съблюдаваше предишния начин на живот, положил Всевишния за свое прибежище. Но Оня, който се взира в земята и я кара да трепери43, взира се с милостиво око от висините и към угодника Свой; и заповяда на своя ангел всекидневно да му носи храна. И за него прочее биде изпълнявано писаното: "Хляб ангелски яде човекът".44

Докато той живееше така и по такъв начин, мълвата за него, както вече се каза, се разнасяше, така че и царят да чуе за него и да изпита желание [да го види]. Когато благочестивият цар Петър, държащ тогава хоругвите на българското царство, отиде по същото време в Средец и чу за преподобния, изпраща мъже, твърде опитни ловци, деветима на брой, да потърсят мъжа, като им заповяда да не се връщат, ако го не намерят. Те пък, щом получиха заповед от царя, по-бързо от думата достигнаха Рила. Понеже обикаляха там много дни и не намериха нищо, изнемогваха от глад и бяха объркани, без да смеят нито да отидат при царя, нито пък можеха да се-скитат гладни по пустинята. Страхът обаче превъзмогваше глада и те не преставаха да търсят.

   

45. По Мат. 14:17-21

46. По Пс. 41:2

47. По Лк. 3:8

 

По-късно по някое време намериха някаква малка диря, та чрез нея достигнаха жилището на мъжа и молеха да получат благословение от него. А той, като ги удостои с благослов, питаше ги за причината на идването. Те пък му разкриват всичко. Когато той прозря с душевното си око, че от пет дни гладуват, предлага им трапеза. И ги нагости любезно. Защото Оня, който нахрани от 5 хляба45 5000-те, и тук нахранва 9 мъже от един хляб. И, о чудо! - както там останаха много трохи, така и тук остана начупен половината хляб. Когато те видяха това, изпаднаха в почуда. Те, които бяха помислили, че един хляб не ще стигне, след като се нахраниха, оставиха половин хляб. И завръщайки се, известиха всичко на царя.

Царят прочее се разпали от божествена ревност и облак от радост го обгърна. Бързаше сякаш елен по време на жътва към водни извори,46 взе със себе си и приближените си и се устремиха към планината. И когато дойдоха до реката, наричана Рила, намериха голяма скала, твърде висока и стръмна, и съвсем непристъпна. И като не можеха да вървят напред, върнаха се.

Веднага се изкачват на друга висока планина, която местните хора бяха свикнали да наричат Книшава, и оттук му показваха планината и скалата, където живееше преподобният. И царят не можа да отиде там поради стръмнината и суровостта на мястото. И незабавно изпраща двама слуги, които обича много, молейки и призовавайки, та да се сподоби с благослов, понеже много страстно желаеше да го види. А слугите, щом получиха поръчението на царя, отиват там, съобщават на светеца. Той пък каза, че това е невъзможно.

"Обаче, чеда - рече, - кажете на царя: "Твоят труд и твоето приношение принесени бяха на Бога сякаш кадило благовонно и приети бяха! Но ти бързо си иди оттук, понеже мястото не е яко, да не би да пострадаш случайно и ти, и хората с тебе. А наше смирение не ще можеш да видиш в тукашния живот, но в бъдещия и до насита ще се гледаме, и на онази неизказана радост ще се насладим, ако отправим оттук [към небето] достойни плодове на покаянието".47

Царят беше много печален и си отиде с много горест и скръб, мислейки, че е загубил нещо велико. И щом стигна в двореца, отново му изпрати за благословение немалко злато, а също и различни плодове, подходящи за монасите. Изпраща и послание със следното съдържание:

Св. цар Петър"Цар Петър до всечестния отец пустинножител Иван.

Чух за благолюбивия характер на твоята душа и за заселването в пустинята, и за неземното и ангелско пребиваване, а също и за окончателното ти напускане на света и твърде много възжаждах да видя твое преподобие и да се насладя от медоточивите ти речи, понеже мислех да придобия немалка полза, като те видя. Но желанието за Богатство и суетната слава, а също и страстите не оставят нас, които се люшкаме в морето на суетния живот, да стигнем до светлината на чистото и невеществено пребивание, защото помръкнаха нашите душевни очи от печал и от смут заради света. И ето сега, разбуден сякаш от някакъв дълбок сън, поисках да видя Твоя святост. Но понеже се лиших, окаяният аз, и от тази благодат поради множеството си грехове, моля се и се покланям на твое преподобие да ни изпратиш някаква утешителна отрада и да прохладиш зноя на скръбта. Защото знае, знае твое преподобие какви светски бури и какви метежни облаци са свикнали да вълнуват царските сърца!".

Блаженият Иван склони пред молбата и пред постническите храни, като сломи силата на възвисеността си, но на златото не обърна никакво внимание и му извести така:

   

48. Фил. 1:21

49. Пс. 61:11

50. По Лествица, степен 28:87.

51. Пак там

52. По Мат. 6:3

53. Перифраза на една мисъл от Лествицата: "Придобий спомена за смъртта като неразделна съжителка, а твои любими чеда да бъдат сърдечните въздишки."

54. 1Кор. 9:9

 

"Убогият Иван до благочестивия и самодържец на българския скиптър цар Петър.

Да изпълним цялата ти молба нам не е позволено, но заради твоята вяра и усърдие изпълняваме вече онова, що ни подобава, като приемаме постническата храна. А твоето злато си задръж сам, защото такива неща вредят много на иночествуващите, а най-вече - на пребиваващите в пустинни и безутешни места. Пък и за какво ще потрябват те на оня, който никога не вкусва хляб до насита, нито самата вода - та да угаси жаждата си? Защото за нас животът е Христос, а смъртта е придобивка.48 Тези неща са потребни на Твое величество и на такива [като тебе]. Обаче дори и ти, увенчаният с диадема, не трябва да намираш сладост в тях, понеже е казано: "Богатство кога потича, не привързвайте сърце." 49 И макар че е писано: "Силата на царя е Богатството"50, но за да се употребява то за оръжие и войска, а не за свое удоволствие, а повече - за бедните и голите, и бездомните.

И така, ако искаш заедно със земното да наследиш и небесното царство, бъди щедър, както е щедър нашият небесен отец. Не се уповавай на неправда и не скланяй на грабеж51. Бъди кротък и тих, и благодостъпен за всички и нека очите ти са отворени за всички! Нека елеят на твоето милосърдие да се излива върху всички! Да не знае лявата ти ръка що прави десницата ти!52 Да излизат бедните радостни от твоя палат, а князете ти да отварят уста за похвали! Да сияе твоята багреница със светлината на добродетелите ти, а въздишките и сълзите да са ти чеда! Споменът за смъртта да ти идва винаги наум, а твоята мисъл да мечтае неленостно за бъдещото царство!53

Валяй се под нозете на твоята майка, Църквата, прекланяй се усърдно и скланяй глава пред нейните първопрестолници, та Царят на царуващите и Господарят на господствуващите, като види толкова голямото ти усърдие, да ти даде ония блага, що око не е виждало и ухо не е чувало и в ума човешки не са проникнали, които Бог приготви за обичащите Го!"54

А царят, когато прочете това, мислеше, че е получил нещо велико, и след като го целуна с любов, пазеше го в пазвата си, сякаш някакво многоценно съкровище, и чрез честото му четене прогонваше мрака на светската размирица.

 

Прекара прочее блаженият Иван на това място общо седем години и четири месеца, без да прояви нито за един час отпускане или униние, но прибавяйки към ревността още повече ревност и към усърдието - усърдие и казано накратко, в старческа възраст показваше юношеско старание. Мнозина идваха при него, като донасяха своите болни и, получили ги чрез молитвите му здрави, отиваха си.

Когато голямата [му] слава се разнесе по цялата земя, мнозина възревнаха на добродетелния му живот и пожелаха да живеят с него, създадоха в съседната пещера църква и основаха обител, имайки преподобния за началник и пастир. А той, като пасеше добре стадото си, и приведе мнозина към Господа, и извърши големи и преславни чудеса, достигна до дълбока старост. И когато разбра за своето преселение при Господа, отдаде се на молитва и изливаше от очи топли сълзи, и прегънал колене към земята, говореше:

"Боже Вседържителю, приеми ме, грешния и недостойния свой раб, и ме причисли към ликовете на Твоите избраници. Понеже нищо добро не направих на земята, добри, затова и моля Тебе добрия, да дойде ангел добър, та духовете на лукавството да не попречат на възлизането ми!"

   

55. Думите на Христос при Неговата кръстна смърт (срв. Лука 23:46).

56. Предполага се, че св. Иван Рилски е починал на 18 август 946 г.

 

Успение на св. Иван РилскиИ прибавяйки: "Господи, в твоите ръце предавам духа си!"55, веднага предаде дух в ръцете Божии, след като бе живял приблизително чак до 70 години. И тук бе погребан от своите ученици.56

Беше изминало немалко време, а [от гроба] се разнасяше пресилно благоухание. Щом отвориха ковчега му, видяха тялото на преподобния напълно запазено и недокоснато от каквото и да е тление, изпускащо благоухание и подтикващо към божествена ревност. След като бе отслужено обичайното славословие, пренесоха с почит светите му мощи в славния град Средец. И бяха положени в църквата на светия евангелист Лука. По-късно бе създадена църква на негово име и в нея бяха положени светите му мощи, които правеха дивни и преславни чудеса.

 

   

57. Андроник I Комнин (1183-1185 г.)

58. Захария, бащата на Йоан Кръстител, онемял, понеже не повяр­вал на ангелското благовестие за раждането на сина си (срв. Лука. 1:22)..

 

След дълго време при царуването на гръцкия цар Андроник57 угърски войски със техния си крал преминаха Дунав река и завладяха гръцката земя чак до Средец и покориха под нозете си всичко. Те взеха и мощите на преподобния и ги отнесоха в своята страна. Понеже оня крал бе чувал за видните и велики чудеса на преподобния, той нареди да положат светите му мощи в църквата в града, наричан Остригом. И там те вършеха преславни и дивни чудеса и прогонваха от хората всякакъв недъг и всякаква болест. Тъй като мълвата се разнесе по цялата оная страна и всички се стичаха там, дяволът - ненавистник на доброто - не изтърпя преподобният да бъде много славен, но устрели със стрелата на неверието сърцето на епископа на оня град. И той не искаше в никакъв случай да отиде на поклонение пред мощите на преподобния, говорейки, че не намира този преподобен изобщо да е сред светците. Не само това, но и на другите забраняваше да отиват на поклонение пред него: "Аз, рече, познавам точно всички светци и изобщо не го намирам сред другите светци." И тозчас чрез праведния Божи съд му бе надяната юзда на езика и беше напълно ням и никак не можеше да говори. Всички, които видяха това чудо, бяха обхванати от страх. А той стоеше, махайки им, както оня древният и видният архиерей Захария, Предтечевият родител.58 Щом прочее дойде на себе си и размисли за причината на подобна немота, разбра, че пострада поради неверието в светеца, бързо се затече към ковчега на светеца и обливайки го с горещи сълзи, с чести въздишки разкриваше сърдечната [си] покруса. А божият угодник и във всичко Христов подражател Иван не поиска да го мъчи дълго, но бързо разкъса оковите на езика му и пак го направи благоречив. Той пък, получил [изцеление], въздаваше непрестанни благодарствия на Бога и на неговия угодник.

Когато всички видяха и чуха тези неща, показваха по-голяма вяра и усърдие към светеца. Той направи в Угърската земя и много други дивни и страховити чудеса, за които времето не ни позволява да разкажем подробно. След като угърският крал подробно научи за всички тях, той бе обхванат от страх и ужас; украси ковчега на преподобния със злато и сребро, целуна прилежно светите му мощи и пак с велика чест ги върна в Средец, та ги положи в църквата, съградена в негово име в годината 6695, индикт 5 (1187 г.).

   

59. Рогът символизира силата.

 

Не след дълго, когато Бог благоволи да обнови българската държава и да въздигне, да кажа, като е писано, падналата скиния, рухнала от гръцкото насилие, той въздигна рога59 на българското царство при преблагочестивия цар Асен, който в светото кръщение бе наречен Иван. Той прочее, като прие хоругвите на царството, всички паднали български градове здраво укрепи, а разорените обнови. И добре препасан срещу гръцкото царство, покоряваше околните области, градовете и селата. Когато стигна до Средец и го подчини на властта си, и чу за преславните и безбройни чудеса на преподобния, веднага се притече към неговата църква и целунал с почит преподобните мощи на светеца, мислеше, че е намерил някакво многоценно съкровище. Изпълнен със силна радост и духовно веселие, той замисли добър замисъл - за по-голяма чест и утвърждение на царството си да пренесе мощите на преподобния отец в своя преславен град Търнов. И веднага изпрати до своя патриарх кир Василий, намиращ се във великия Търновград, писмо, гласящо така:

"До всечестния архиерей Божи и духовен отец на наше царско величество кир Василий.

Когато дойдох по Божие желание в тези предели и стигнах до Средечкия град, щом намерих светите мощи на преподобния отец Иван, изобилствуващ с чудеса и изцеления, струваше ми се, сякаш от радост летя по въздуха. Понеже голямата му слава изпълни цялата оная страна и тъй като той вършеше дивни и преславни изцеления, провъзгласиха [го] за целител не само тук, но и в цялата Угърска държава. При това положение умът на наше царско величество отсъди твоя светлост да дойде тук с целия църковен клир и с подобаваща почит, та да пренесе тези свети мощи на преподобния отец в преславния наш царски град за похвала на цялата църковна общност и за утвърждение на нашето благочестиво царство."

След като божественият светител чу това, възрадва се духом и към Бога отправя благодарствена молитва. И незабавно събра бързо целия църковен клир и им каза всичко гореречено. Те пък с топло усърдие и с пламнала душа всичко сладостно приеха. И единодушно се устремиха усърдно, искайки да грабнат сякаш някакво съкровище многоценно, и скоро достигнаха Средец заедно със своя патриарх и учител. Благочестивият цар Иван Асен, приготвил с почест всичко за изпращането на светеца, всичко предаде на патриарха, оставяйки му и 300 мъжествени воини за съпровождането на светеца. А сам той се устреми, та дойде спешно в своя царски град и започна да изгражда църква на името на светеца в славния град Трапезица. Патриархът, взел честните мощи на преподобния, с целия клир шеству-ваше по пътя, радвайки се и славейки Бога. След тях вървеше и игуменът на обителта на преподобния и всички ръководени от него монаси. И когато царят разбра, че патриархът е дошъл, бързо излезе да го посрещне на мястого, наричано Кръстец, с целия си синклит. И като целуна с почитание мощите на светеца, задържа ги да останат там за 7 дни, докле беше доизградена църквата. И така, щом я осветиха, с почест положиха в нея мощите на преподобния в 6703 година (1195 г.), където те лежат и до ден днешен, давайки различни изцеления на всички, които с вяра прибягват към тях60 за слава на Христос, истинния Бог наш, нему слава с отца и със Светия дух, сега и винаги, и во веки веков!

60. В разширената редакция е прибавен и следният текст:

"Слепи прочее идващи с вяра, получават просветление, сакатите се оправят, немите бързо и благозвучно беседват, недъгавите от слабост се преобразяват към сила, бесните оздравяват и всички, обзети от всякакви болести, притекли се, здраве получават за слава на Христос, истинния Бог наш, нему слава с отца и Светия дух, сега, и винаги, и вовеки веков, амин.

Но, о пречестна главо, и изпълнена с благодатта на Светия дух, Иване, жилище на спасителя и на Отца, ти, който стоиш пред престола на Царя на всички и открито се наслаждаваш на светлината на единосъщната Троица, и херувимски възгласящ заедно с ангелите трисвятата песен, покеже имаш велико и безмерно дръзновение, моли се на всемилостивия владика да спаси твоите сънародници, единородния ти български народ и помогни на нашия властен цар Иван Шншман, и му покори всички противящи се врагове под нозете му! Непорочна вярата пази! Градовете наши утвърди! Целия свят умири! От глад и пагуба ни избави! И от нападения на иноземци ни съхрани! Старите утеши, младите напъти! Безумните умъдри! Вдовиците пожали! Сираците закрили! Младенците отхрани! И всичките си люде запази от всички напасти, и в деня на Страшния съд ни избави от лявата част и ни сподоби чрез молитвите си да чуем заедно с десните овци блажения онзи глас от владиката Христос: "Елате, благословени на моя отца, наследете приготвеното за вас царство от началото на света, понеже нему подобава слава, чест и власт в безконечните векове, амин!"

Както се вижда от текста, пасажът, който липсва в първата редакция на житието, е всъщност точно същият текст от Проложното житие, в който е вмъкнато само името на цар Иван Шишман.

Превод Кл. Иванова по сборника от жития на Й. Иванов и по преписа от Зографския сборник.

 

Бележки към текста на житието

1. Думата "кир" е заличена вероятно от по-късен читател, но есе пак се чете достатъчно ясно.

2. Има се предвид библейският Оза, който дръзнал да протегне ръце и да придържи падащия свещен ковчег, поради което умрял, поразен от Божия гняв. Срв. 1 Парал. 13:9-II

З-4. Този израз липсва в Зографския препис

5. Пс. 1:3

6. По Мат. 22:21

 

Виж също:

 

Към съдържанието на Православната Читалня


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Пишете