СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ, издание на Светия Синод на Българската църква
www.Pravoslavieto.com  

Нoвий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа

 

ПЪРВО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИОАНА БОГОСЛОВА

 

 

 

 

1 2 3 4 5

ГЛАВА 1.

1. Което е било отначало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали, за Словото на живота
2. (и животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам),
3. което сме видели и чули, ви възвестяваме, за да имате и вие общение с нас; а нашето общение е с Отца и Неговия Син Иисуса Христа.
4. И това ви пишем, за да бъде радостта ви пълна.
5. И благовестието, което чухме от Него и ви възвестяваме, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.
6. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме по истината;
7. ако ли ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме общение един с други, и кръвта на Иисуса Христа, Неговия Син, ни очистя от всеки грях.
8. Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим, и истината не е в нас.
9. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда.
10. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Го лъжец, и словото Му не е в нас.

 Св. апостол и евангелист Иоан Богослов. Руска икона.
Св. ап. и ев. Йоан Богослов

 

 

ГЛАВА 2.

1. Чеда мои! Това ви пиша, за да не съгрешавате; и ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходатай Иисуса Христа Праведника:
2. и Той е омилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на цял свят.
3. По това узнаваме, че сме Го познали, ако пазим Неговите заповеди.
4. Който казва: "познах Го", а заповедите Му не пази, той е лъжец, и истината не е в него;
5. а който пази словото Му, в него наистина Божията любов е съвършена: по това узнаваме, че сме в Него.
6. Който казва, че пребъдва в Него, длъжен е да постъпва тъй, както Той е постъпвал.
7. Възлюбени, пиша ви не нова заповед, а заповед стара, която имахте отначало. Старата заповед е словото, което чухте отначало.
8. Но все пак нова заповед ви пиша, - онова, що е истинско и в Него и във вас; защото тъмнината преминава, и истинската светлина вече свети.
9. Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той е още в тъмнината.
10. Който обича брата си, той пребъдва в светлината, и в него няма съблазън.
11. А който мрази брата си, той се намира в тъмнината, и в тъмнината ходи, и не знае накъде отива, защото тъмнината е ослепила очите му.
12. Пиша вам, чеда, защото ви са простени греховете заради Неговото име.
13. Пиша вам, бащи, защото познахте Оногова, Който е отначало. Пиша вам, момци, защото победихте лукавия. Пиша вам, момчета, защото познахте Отца.
14. Писах вам, бащи, защото познахте Оногова, Който е отначало; писах вам, момци, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.
15. Не обичайте света, нито което е в света: ако някой обича света, той няма любовта на Отца.
16. Защото всичко, що е в света - похотта на плътта, похотта на очите и гордостта житейска, не е от Отца, а от тоя свят.
17. И светът преминава, и неговите похоти, а който изпълнява волята Божия, пребъдва довека.
18. Деца, последно време е. И както сте слушали, че иде антихрист, и сега са се появили вече много антихристи: от това и познаваме, че е последно време.
19. Те излязоха от нас, но не бяха наши; защото, ако бяха били наши, щяха да останат с нас; но те излязоха, за да стане явно, че не са всички наши.
20. И вие имате помазание от Светаго и знаете всичко.
21. Не ви писах, че не знаете истината, а че я знаете, както и че никоя лъжа не иде от истината.
22. Кой е лъжец, ако не оня, който отрича, че Иисус е Христос? Той е антихрист, който отрича Отца и Сина.
23. Всякой, който отрича Сина, няма и Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.
24. И тъй, каквото вие сте чули отначало, то и да пребъдва у вас; ако пребъде у вас което сте чули изпърво, и вие ще пребъдете в Сина и в Отца.
25. И това е обещанието, което Сам ни обеща - вечният живот.
26. Това ви писах поради ония, които ви прелъстяват.
27. И помазанието, което вие получихте от Него, пребъдва у вас, и нямате нужда да ви учи някой; но понеже самото това помазание ви учи на всичко и е истинско и нелъжовно, то пребъдвайте в него, според както ви е научило.
28. И тъй, чеда, пребъдвайте в Него, та, когато се яви, да имаме дръзновение и да се не посрамим от Него, кога дойде.
29. Ако знаете, че Той е праведник, знайте и това, че всякой, който върши правда, е роден от Него.

 

 

 

ГЛАВА 3.

1. Вижте, каква любов ни е дал Отец - да се наречем чеда Божии и сме. Затова светът не ни знае, защото Него не позна.
2. Възлюбени, сега сме чеда Божии; но още не е станало явно, какво ще бъдем. Знаем само, че, кога стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както си е.
3. И всякой, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.
4. Всякой, който прави грях, прави и беззаконие; и грехът е беззаконие.
5. И знаете, че Той се яви, за да вземе греховете ни, и грях в Него няма.
6. Всякой, който пребъдва в Него, не съгрешава; всякой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.
7. Чеда, никой да ви не прелъстява! Който върши правда, праведен е, както Той е праведен.
8. Който прави грях, от дявола е, защото открай време дяволът съгрешава. Затова се и яви Син Божий, за да разруши делата на дявола.
9. Всякой, който е роден от Бога, грях не прави, защото семето Му пребъдва в него; и не може да греши, защото е роден от Бога.
10. Чедата Божии и чедата дяволови се познават тъй: всякой, който не върши правда, не е от Бога, също и който не обича брата си.
11. Защото такова е благовестието, което чухте изпърво, - да любим един другиго,
12. не както Каин, който беше от лукавия и уби брата си. А защо го уби? Затова, че неговите дела бяха лоши, а братовите му - праведни.
13. Недейте се чуди, братя мои, ако светът ви мрази.
14. Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята; който не обича брата си, пребъдва в смърт.
15. Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец; и знаете, че никой човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него.
16. Любовта познахме по това, че Той положи за нас душата Си: и ние сме длъжни да полагаме душите си за братята.
17. А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си, - как пребъдва в такъв Божията любов?
18. Чеда мои, нека любим не с думи или с език, а с дела и истина!
19. И по това познаваме, че сме от истината, и пред Него ще успокояваме сърцата си;
20. защото, ако нашето сърце ни осъжда, колко повече Бог, понеже Той е по-голям от нашето сърце и знае всичко.
21. Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, ние имаме дръзновение пред Бога,
22. и, каквото просим, получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди и вършим което е благоугодно пред Него.
23. А заповедта Му е тая, да вярваме в името на Неговия Син Иисуса Христа и да любим един други, както ни е дал заповед.
24. И който пази заповедите Му, пребъдва в Него, и Той - в него. А че Той пребъдва в нас, узнаваме по духа, който ни е дал.

 Преображение Господне, икона от 12 в., манастира "Св. Катерина" в СинайThe Transfiguration - Icon in the Monastery of St. Catherine
Свето Преображение

 

 

ГЛАВА 4.

1. Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света.
2. По това познавайте Божия Дух (и лъжливия дух); всякой дух, който изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, е от Бога.
3. А всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, не е от Бога; това е духът на антихриста, за когото сте слушали, че иде, па и сега е вече в света.
4. Вие сте от Бога, чеда, и сте ги победили; защото Тоя, Който е във вас, е по-голям от оногова, който е в света.
5. Те са от света, затова и по светски говорят, и светът ги слуша.
6. Ние сме от Бога: който знае Бога, слуша ни; който не е от Бога, не ни слуша. По това и познаваме духа на истината и духа на заблудата.
7. Възлюбени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога, и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога;
8. който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов,
9. Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез Него.
10. В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите грехове.
11. Възлюбени, ако тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да любим един другиго.
12. Бога никой никога не е видял. Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта Му е съвършена у нас.
13. Че ние пребъдваме в Него и Той в нас, узнаваме от това, дето ни е дал от Своя Дух.
14. И ние видяхме и свидетелствуваме, че Отец проводи Сина за Спасител на света.
15. Който изповяда, че Иисус е Син Божий, в него пребъдва Бог, и той - в Бога.
16. И ние познахме любовта, която Бог има към нас, и повярвахме в това. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог - в него.
17. Любовта у нас се затуй съвършенствува, за да имаме дръзновение в съдния ден; защото, както е Той, тъй сме и ние в тоя свят.
18. В любовта страх няма, но съвършената любов пропъжда страха, защото в страха има мъка. Който се бои, не е съвършен в любовта.
19. Ние Го любим, защото Той по-напред ни възлюби.
20. Който каже: "любя Бога", а мрази брата си, лъжец е; защото, който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, Когото не е видял?
21. И ние имаме от Него тая заповед, който люби Бога, да люби и брата си.

 

 

 

ГЛАВА 5.

1. Всякой, който вярва, че Иисус е Христос, от Бога е роден, и всякой, който люби Родилия, люби и Родения от Него.
2. По това познаваме, че любим чедата Божии, като любим Бога и пазим Неговите заповеди.
3. Защото любовта към Бога се състои в това: да пазим заповедите Му. И Неговите заповеди не са тежки.
4. Защото всякой, който е роден от Бога, побеждава света; и тази е победата, която победи света - нашата вяра.
5. Кой побеждава света, ако не онзи, който вярва, че Иисус е Син Божий?
6. Този е Иисус Христос, Който дойде чрез вода и кръв (и чрез Духа) - не само чрез вода, а чрез вода и кръв; и Духът е, Който свидетелствува, понеже Духът е истина.

 
7. Защото Трима са, Които свидетелствуват на небето: Отец, Слово и Светий Дух; и Тия Тримата са Едно.
8. И три са, които свидетелствуват на земята: духът, водата и кръвта; и трите за едно свидетелствуват.
9. Ако приемаме човешкото свидетелство, Божието свидетелство е по-голямо, защото това е свидетелството Божие, с което Бог свидетелствува за Своя Син.
10. Който вярва в Сина Божий, има свидетелството в себе си; който не вярва в Бога, прави Го лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което е свидетелствувал Бог за Своя Син.
11. А свидетелството е това, че Бог ни е дарувал живот вечен; и тоя живот е в Неговия Син.
12. Който има Сина Божий, има тоя живот; който няма Сина Божий, няма тоя живот.
13. Това писах до вас, вярващите в името на Сина Божий, за да знаете, че имате живот вечен, и да вярвате в името на Сина Божий.
14. И дръзновението, що имаме пред Него, е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, слуша ни;
15. и ако знаем, че ни слуша за каквото бихме просили, знаем и че получаваме, каквото сме просили от Него.
16. Ако някой види брата си да съгрешава с грях не за смърт, нека се моли, и Бог ще даде живот нему, - сиреч, на оногова, който съгрешава не за смърт. Има грях за смърт: не за него, казвам, да се моли.
17. Всяка неправда е грях, но има грях не за смърт.
18. Знаем, че всеки, роден от Бога, не греши; но роденият от Бога пази себе си, и лукавият го не докосва.
19. Знаем, че ние сме от Бога, и че цял свят лежи в злото.
20. Знаем също, че Син Божий дойде и ни даде светлина и разум, да познаем истиннаго Бога; и ние пребъдваме в истиннаго Бога - Неговия Син Иисуса Христа. Той е истински Бог и живот вечен.
21. Чеда, пазете себе си от идолите. Амин.
Кръщение Господне, гръцка икона.

 

Г О Р Е

С В.  П И С А Н И Е. 
   С КЛАВИАТУРАТА: 
Натисни едновременно ALT+P, последвано от ENTER (Mac: COMMAND+P, ЕNTER)


Pravoslavieto.com - Българският Православен портал в Интернет
    www.Pravoslavieto.com

      Обадете ни се  Заглавна страница - Pravoslavieto.com  Желая да ме информирате за новости на сайта