"За въплъщението" от Св. Атанасий Александрийски

Бележки към книгата

(повечето бележки са от основния английски превод или изданието на гръцкия текст (D. Null, 1882)

1 "Против езичниците", бел. прев.
2 Мат. 19 : 4-6, бел. прев.
3 Иоан 1 : 3, бел. прев.
4 Битие 1 : 1, бел. прев.
5 Ерм, Пастир - Книга 2, 1, бел. прев.
6 Евреи 11 : 3, бел. прев.
7 Или "запазил човешкия род за особено милосърдие", бел. прев.
8 Битие 2 : 16,17, бел. прев.
9 Римляни 5 : 14, бел. прев.

10 Премъдрост Соломонова 6 : 18, бел. прев.
11 Псалом 81 : 6,7, бел. прев.
12 Премъдрост Соломонова 2 : 23,24, бел. прев.
13 Римляни 1 : 26, 27, бел. прев.
14 Битие 3 : 15, бел. прев.
15 Галатяни 3 : 19, бел. прев.
16 Деяния 17 : 27, бел. прев.
17 Виж също "Глава 7. Опровержение на езичниците", 43. Бел. прев.
18 Тук сравнението е обърнато, понеже обикновено хората са "слама", а смъртта – "огън" (Матей 3 : 12, Лука 3 : 17). Бел. прев.
19 Вероятно подсказано от тогавашната практика на императорите. По подобен начин няколко години по-късно (326) е бил почетен и Константинопол. Бел. прев.

20 2-ро Коринтяни 5 :14, 15, бел. прев.
21 Евреи 2 : 9,10, бел. прев.
22 Евреи 2 : 14,15, бел. прев.
23 Или "... ново начало на живот..." , бел. прев.
24 Галатяни 6 : 17, бел. прев.
25 1-во Коринтяни 15 : 21,22, бел. прев.
26 1-во Тимотей 6 : 15, бел. прев.
27 Или "благодатно", бел. прев.
28 Римляни 1 : 25, бел. прев.
29 "Против езичниците", бел. прев.

30 Или "...собствените им...", бел. прев.
31 Лука 19 : 10, бел. прев.
32 Иоан 3 : 3, 5, бел. прев.
33 1-во Коринтяни 1 : 21, бел. прев.
34 Лука 19 : 10, виж също 31,бел. прев.
35 EФесяни 3 : 18, 19, бел. прев.
36 Под "това" може да се има предвид и "него", т.е. тялото, бел. прев.
37 1-во Петрово 2 : 22, бел. прев.
38 Иоан 10 : 37, 38, бел. прев.
39 Виж Глава 2 – предимно 7, бел. прев.

40 Например в 8. и 10. За св. Атанасий изглежда характерно да се повтаря, а после да се извинява за това. Бел. прев.
41 Евреи 2 : 14,15, виж също 10. Бел. прев.
42 1-во Коринтяни 15 : 53-55, бел. прев.
43 Виж Иоан 10 : 17,18, бел. прев.
44 Виж Матей 27 : 42, бел. прев.
45 Виж Деяния 26 : 26, бел. прев.
46 Виж Лука 24 : 11, бел. прев.
47 Или "...осигурена от Него", бел. прев.
48 Галатяни 3 : 13; Второзаконие 21 : 23, бел. прев.
49 Eфесяни 2 : 14, бел. прев.

50 Иоан 12 : 32,33, бел. прев.
51 Eфесяни 2 : 2, бел. прев.
52 Евреи 10 : 20, бел. прев.
53 Виж Колосяни 2 : 15, бел. прев.
54 Лука 10 : 18, бел. прев.
55 Псалом 23 : 7, бел. прев.
56 Буквално "...е бил на еднакво [отстояние]…" по отношение на същия ден и третия ден, т.е. "...ако Възкресението беше настъпило на еднакво отстояние между деня на смъртта и деня на действителното Възкресение..." Бел. прев.
57 Сравни с Псалми 54 : 5 и 88 : 49; също с Иов 18 : 14. Бел. прев.
58 Виж Деяния 2 : 24, бел. прев.
59 1-во Коринтяни 15 : 55, виж също (21.) и 42, бел. прев.
60 Сравни с Ефесяни 4 : 8 и Псалом 67 : 19, бел. прев.

61 Евреи 4 : 12, бел. прев.
62 Сравни с Лука 4 : 34, бел. прев.
63 Сравни с Марко 5 : 7, бел. прев.
64 Сравни с Колосяни 1 : 18 и 1-во Коринтяни 15 : 20, 23, бел. прев.
65 Виж Исаия 7 : 14 и Матей 1 : 23, бел. прев.
66 Сравни с Числа 24 : 17 - цитат по превода на 70-те. Бел. прев.
67 Сравни с Числа 24 : 5 – 7. Свободен цитат по превода на 70-те. Бел. прев.
68 Сравни с Исаия 8 : 4. Св. Атанасий цитира пророк Исаия по превода на 70-те и то не съвсем стриктно. Бел. прев.

69 Сравни с Исаия 19 : 1, бел. прев.
70 Осия 11 : 1, бел. прев.
71 Сравни с Исаия 53 : 3 - 5 Свободен цитат по превода на 70-те. Бел. прев.
72 Сравни с Исаия 53 : 6 - 8 - цитат по превода на 70-те. Бел. прев.
73 Или "Неговата превъзхождаща невеществена власт", бел. прев.
74 Или "издигнат", бел. прев.
75 Сравни с Исаия 53 : 8 – 10 - по превода на 70-те. Бел. прев.
76 Сравни с Второзаконие 28 : 66. Отново свободен цитат по превода на 70-те. Бел. прев.
77 Иеремия 11 : 19 - цитат по превода на 70-те. Бел. прев.
78 Сравни с Псалом 21 : 16 – 18. Свободен цитат по превода на 70-те. Бел. прев.
79 Сравни с Исаия 11 : 10 - цитат по превода на 70-те. Бел. прев.

80 Първа книга Царства 16 : 11, бел. прев.
81 Или "едва след като порасна", бел. прев.
82 Виж 68, бел. прев.
83 Четвърта Книга Царства 11 : 21, бел. прев.
84 Всъщност около осмата – виж Четвърта Книга Царства 22 : 1, бел. прев.
85 По предание пророк Исаия е бил прерязан на две с трион, бел. прев.
86 Виж Исаия 65 : 1 – 2 – не изцяло стриктен цитат по превода на 70-те. Виж и Римляни 10 : 20 – 21, бел. прев.
87 Виж Исаия 35 : 3 – 6 – цитат по превода на 70-те. Бел. прев.
88 Иоан 9 : 32 - 33, бел. прев.
89 В текста на св. Атанасий – "за отговор", което е неправилно предаване на еврейското "възстановявам", но той дава целия цитат по превода на 70-те. Бел. прев.

90 Даниил 9 : 24 – 25, бел. прев.
91 Битие 49 : 10 – цитат по превода на 70-те. Бел. прев.
92 Виж Матей 11 : 13 и Лука 16 : 16, бел. прев.
93 Псалом 117 : 27, бел. прев.
94 Псалом 106 : 20, бел. прев.
95 Виж Исаия 63 : 9, цитат по превода на 70-те. Бел. прев.
96 Св. Атанасий за целите на аргументацията си подхожда тук с принципите на неоплатоническите школи, които по отношение на Словото са били повлияни от Филон, но зародишът на това тяхно учение може да бъде проследен до Платон, и по-специално в Тимеус, бел. прев.
97 Особено Платон – Тимеус, гл. 30, бел. прев.
98 Виж Деяния 17 : 28, бел. прев.
99 Тук св. Атанасий перифразира свободно "Политики", бел, прев.

100 Виж Исаия 11 : 9, цитат по превода на 70-те. Бел. прев.
101 Виж Колосяни 2 : 15, бел, прев.
102 Т.е. този на Трофоний. Самата Боеция е била област в древна Гърция по северното крайбрежие на Коринтския залив, бел. прев.
103 Патара, бел. прев.
104 Т.е. този на египетския Амон, бел. прев.
105 Кабирите са пределинистични божества, почитани в много древни светилища, но предимно в Самотраки и Лемнос. Бел. прев.
106 Древногръцки прорицателки, вдъхновявани от някое божество, бел. прев.
107 Виж Матей 12:24, Марко 3:22 и Лука 11:15, бел. прев.
108 Днешен Горган на южния бряг на Каспийско море. Някога е бил част от древната Персийска империя. Бел. прев.
109 Виж Исаия 2 : 4, бел. прев.

110 Виж 1 Коринтяни 2 : 8, бел. прев.
111 Сравни с Матей 26 : 64, бел. прев.
112 Сравни с Матей 24 : 42 и Марко 13 : 33-35, бел. прев.
113 2 Коринтяни 5 : 10, бел. прев.
114 1 Коринтяни 2 : 9, бел. прев.
 


www.Pravoslavieto.com